FI / EN
facebook twitter PDF http://www.puolustusvoimat.fi/se/
Aku Siukosaari

Verksamhetsberättelse

2014

Verksamhetsberättelse

2014
Översikt av kommendören för försvarsmakten

Försvarsmakten redoatt inta ny ställning år 2015

Läs mera
Skrolla ner
© 2015 Huvudstabens press- och informationsavdelning
Jarno Riipinen

Översikt av kommendören för försvarsmaktenFörsvarsmakten redoatt inta ny ställning år 2015

År 2014 går till försvarsmaktens historia som ett betydande år. Utmaningar fanns i form av arbetet med att genomföra den stora interna strukturomvandlingen samtidigt med förändringen i de externa verksamhetsförutsättningarna. Försvarsmakten har klarat de båda utmaningarna på ett sätt som väcker förtroende.

Efter försvarsmaktsreformen är vår krigstida styrka 230 000 soldater. Detta är de facto drygt 4 % av hela vår befolkning. För det militära försvaret av vårt omfattande land har nu reserverats var tjugofemte medborgare. Enligt vårt operativa synsätt har man nu nått den nivå i fråga om antalet trupper vars underskridande skulle innebära en omvärdering av vårt försvars fundament.

komentajan tunnus General
Jarmo Lindberg

Försvarsmaktens organisation fr.o.m. 1.1.2015

Puolustusvoimien johtosuhteet
Anssi Tiusanen

Armén aktiverastack vare försvarsmaktsreformen

Försvarsmaktsreformen gör det möjligt att återställa arméns verksamhetsnivå från och med början av år 2015. Armén ordnar årligen repetitionsövningar för minst 12 000 reservister, utökar beväringarnas terrängdygn till 35 och ökar antalet skjut- och stridsövningar.

Försvarsmaktsreformens verkställande skede slutfördes inom armén år 2014. Den förnyade fredstida armén består av Arméstaben och åtta truppförband av ny typ som lyder under kommendören för armén. Truppförbanden är Karelska brigaden, Björneborgs brigad, Kajanalands brigad, Pansarbrigaden, Jägarbrigaden, Gardesjägarregementet, Uttis jägarregemente och Markstridsskolan. Truppförbanden av ny typ gör det möjligt att utbilda flera olika vapenslag och att öva samverkan.

Elias Koskinen

Marinen är redo med sikte på framtiden

År 2014 var en kombination av förberedelser för ibruktagande av den nya organisationen och aktiv utbildning och övningsverksamhet. Marinen arrangerade i augusti–september en av de största internationella övningarna genom tiderna i Finland.

Övningen Northern Coasts 2014 samlade sammanlagt ungefär 3 200 deltagare från 13 länder och ungefär 60 örlogsfartyg och 12 luftfarkoster i Skärgårdshavet och Bottenhavet. Marinen lyckades med övningens arrangemang och deltagarnas respons har varit mycket positiv.

Aku Siukosaari

Flygvapnet redoför nya utmaningar

Flygvapnets och hela luftförsvarets uppgift är att förebygga hot som riktas mot Finland från luften samt vid behov avvärja luftangrepp. Flygvapnet deltar med sin prestationsförmåga i försvarsmaktens operationer tillsammans med de andra försvarsgrenarna.

Flygvapnets organisationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden, verksamhetssätt och prestationsförmågor har förnyats i samband med försvarsmaktsreformen och truppstrukturarbetet. Flygvapnets reform och Hornetplanens nya prestationsförmågor samt övervaknings- och ledningssystemen gör det möjligt att förnya stridssättet och optimera det vid förändrade hotsituationer.

Simo Salminen

Försvarsmaktens logistikverk gör verksamheten möjlig

Försvarsmakten har år 2015 ett logistiksystem, som genom att göra ledningsförhållandena klarare, avlägsna överlappande funktioner och förenhetliga verksamhetssätt har blivit ännu mer kostnadseffektivt. Systemet beaktar truppernas behov och möjliggör verksamhet och operationer i alla beredskapslägen.

Försvarsmaktens logistikverk bildades av Arméns, Marinens och Flygvapnets materielverk, Centret för militärmedicin och Tavastlands regementes underhållsskola samt delar av Försvarsmaktens ledningssystemcenter i början av år 2015.

Jussi Laine

Försvarsmaktens servicecenter har god utsikt över förvaltningen

Centraliseringen av stödtjänsterna till Försvarsmaktens servicecenter, som grundades den 1 januari 2015, skapar effektivitet inom förvaltningen. Målsättningen är att alla anställda inom försvarsmakten ska få tillgång till enhetliga, enkla och automatiserade stödtjänster.

Till Försvarsmaktens servicecenter sammanförde man förutom ekonomi- och personaltjänster som är allmänt centraliserade inom statsförvaltningen även bland annat informationshanteringstjänster samt produktion av undervisningsmaterial samt bild-, audio- och videoproduktion. Som en effektiv spets inom tjänsteverksamheten verkar Försvarsmaktens servicepunkt som tar emot och löser eller skickar vidare alla begäran om service som riktas till dem som erbjuder service inom försvarsmakten. För slutanvändaren görs saken lätt: i fall av problem vänder man sig till servicepunkten.

Julius Töyrylä

Militärmusiken ljuder med förnyade toner

Försvarsmaktens överkapellmästare

Militärmusiken i Finland upplevde den största förändringen under självständighetstiden i försvarsmaktsreformen. De musikkårer som utvecklas inledde sin verksamhet på nya orter i början av år 2014. Den mest centrala grunden i förändringen var kraven på prestationsförmåga inom militärmusiken.

Förändringen genomfördes i slutet av år 2013, då sju militärmusikkårer lades ned och 78 uppgifter av 264 drogs in. Militärmusiken utvecklades genom att man bildade fyra musikkårer som är starkare än tidigare och som kan säkerställa en tillräcklig regional täckning samt genom att man tryggade Gardets musikkårs och Försvarsmaktens värnpliktsmusikkårs förutsättningar att verka.

Nyckeltal och grafer

suomenlippu
Miika Soukkala
© 2015 Huvudstabens press- och informationsavdelning